Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Vedtekter for NMWL Kristiansand

VEDTEKTER FOR NMWL KRISTIANSAND
Vedtatt på konstituerende møte 27.06.07

Kapittel 1. Navn og tilhørighet

§ 1 Lagets navn er Norsk MaltWhiskyLag Kristiansand, forkortelsen er NMWL Kristiansand. På engelsk benyttes Norwegian Malt Whisky Society of Kristiansand.

§ 2 NMWL Kristiansand skal være lokalavdeling av NMWL.

Kapittel 2. Formål

§ 3 NMWL Kristiansand skal bidra til utbredelsen av skotsk single maltwhisky som en kulturtradisjon også i Norge, samt styrke medlemmenes forhold til denne edle drikk.

Kapittel 3. Medlemskap

§ 4 NMWL Kristiansand er åpent for medlemskap fra alle personer som har fylt 20 år som ønsker å være medlemmer, og fullt ut vil etterleve NMWLs og NMWL Kristiansand vedtekter og vedtak.

Hvilket lokallag ett medlem skal tilhøre avgjøres i tvilstilfeller av NMWL

NMWL Kristiansand setter som krav for å bli medlem at det nye medlemmet er anbefalt av ett eksisterende medlem i NMWL Kristiansand.

Styret i NMWL Kristiansand innvilger medlemskap ved 100% tilslutning. Alle styre medlemmer har vetorett i slike saker.

§ 5 NMWL Kristiansand krever inn kontingent fra medlemmer, og betaler videre den andel til NMWL som er vedtatt i NMWLs organer.

Kontingentsats i NMWL Kristiansand besluttes på NMWL Kristiansand  årsmøte eller i de organer i NMWL Kristiansand som er gitt fullmakt av årsmøtet.

Medlemskapet er løpende så lenge kontingent betales. Medlemskontingent skal senest betales på det første møte i nytt kontingent år. Medlemskap strykes 6 mnd etter at nytt kontingent år er påbegynt. Medlemskap kan ikke overdras, og innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

For 2007 betales det medlems kontingent på Kr. 300,-

§ 6 Ett medlem kan når som helst melde seg ut av NMWL Kristiansand. Evt. kontingent som er betalt for inneværende periode tilbakebetales ikke.

§ 7 Ett medlem kan ekskluderes fra NMWL Kristiansand etter vedtak i NMWL Kristiansand styre. Medlemmet kan ekskluderes/bortvises på bakgrunn av upassende opptreden i tilknytning til lagets aktiviteter, eller om NMWL Kristiansand styre av annen årsak mener medlemmet ikke bør kunne opprettholde sitt medlemskap. Dette gjelder for eksempel:

Ankomme synlig beruset på et NMWL Kristiansand møte.

Promillekjøring i forbindelse med NMWL Kristiansand aktiviteter.

Hvis medlemmet leverer skriftlig protest på eksklusjonen, skal styret omgjøre den til suspensjon, og medlemmet har krav på å få fremmet saken for medlemsmøte i NMWL Kristiansand og/eller for NMWLs styre. NMWLs styre vedtak i saken er endelig.

Kapittel 4. Årsmøte

§ 8 Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller ¼ av NMWL Kristiansand medlemmer krever det. Som medlem regnes alle som har betalt kontingent for inneværende kontingentperiode. Styret skal innkalle til årsmøte med minst 2 ukers varsel.

Innkalling kunngjøres på NMWLs hjemmesider.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, og denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget og for NMWL.

§ 9 Alle medlemmer i NMWL har møterett på NMWL Kristiansand årsmøte. Kun medlemmer i NMWL Kristiansand som har betalt kontingent for inneværende kontingentperiode har stemmerett. Ved plassproblemer når det skal foretas avstemninger, skal medlemmer med stemmerett ha fortrinnsrett til å være tilstede.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemning skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved allminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ/tema som er tatt opp til avstemming forkastes

§ 10 Ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:

1. Konstituering

     Valg av møteleder og referent

2. Årsberetning, regnskap og budsjett, herunder vedtak om kontingent

3. Valg av styre bestående av:

     a. Leder

     b. Nestleder

     c. 4 Styremedlemmer

            Kasserer

            Sekretær

            Seremonimester

            Web. Ansvarlig

    d.  2 Varamedlemmer    

Alle medlemmer av styret velges for 2 år med alternerende valgperioder. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig.

Vara medlemmene velges for ett år av gangen.

På første årsmøte i NMWL Kristiansand velges enten leder eller nestleder for 1 år, og tilnærmet halvparten av de øvrige for 1 år, resten velges for 2 år.

4. Valg av revisor gjøres for ett år av gangen.

5. Øvrige saker, inkl. vedtektsendinger, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Dersom foreslåtte vedtektsendringer vil ha vesentlige konsekvenser for budsjett og/eller valg, behandles slike forslag før henholdsvis budsjett og valg.

Alle saker på årsmøtet (unntatt vedtektsendringer, jf. § 19) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 11 Valgkomité for NMWL Kristiansand utgjøres av de av styrets medlemmer som ikke er på valg.

Kapittel 5. Lagets ledelse

§ 12 Laget ledes av et styre bestående av:

  Leder

  Nestleder

  1 – 5 styremedlemmer

  1 – 3 vara medlemmer

§ 13 Styrets oppgaver er å:

    lede lagets daglige virksomhet i samsvar med lover og retningslinjer gitt av årsmøtet

    være saksforbereder for årsmøtet

    ha ansvar for lagets aktiviteter og koordinering av disse

    utarbeide retningslinjer for og opprette komitéer, utvalg/råd                                       

    utnevne kontaktpersoner og medlemmer til råd og komitéer

 

Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til foreningens formål. Alle utbetalinger skal være anvist av lagets leder og kasserer i fellesskap.

§ 14 Styret velger en representant til å representere NMWL Kristiansand på generalforsamlingen i NMWL. Representanten velges for ett år av gangen. Dersom det velges mer enn en representant må styret bestemme hvor mange stemmer hver representant skal kunne stemme for.

§ 15 Valgbar til styret og som vara medlemmer er alle betalende medlemmer i NMWL Kristiansand.

§ 16 Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av styret er til stede, forutsatt at innkallelsen er sendt alle styremedlemmene med rimelig frist. Hvis leder og nestleder ikke er tilstede skal det velges en annen møteleder. Ved stemmelikhet er møtelederens dobbeltstemme avgjørende. Vara medlemmene har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett dersom styret ellers er fulltallig.

§ 17 Det skal føres protokoll fra styrets møter, denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget og for styret i NMWL.

§ 18 Det skal føres protokoll fra lagets medlemsmøter, denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget.

Protokollen skal minimum inneholde informasjon om tid og sted for møtet, antall fremmøtte, tema for møtet, og navn på møteansvarlig

Kapittel 6. Vedtektsendringer

§ 19 Endringer i disse vedtekter kan kun foretas med 2/3 flertall av de avgitte godkjente stemmer på årsmøte innkalt i henhold til disse vedtekter, der gjeldende vedtektsendring står oppført på dagsorden og forslaget kunngjort på samme måte som årsmøte-innkalling, minst 2 uker før møtet.

§ 20 Vedtektene med tilhørende vedtektsendringer er ikke gjeldende før de er godkjent av NMWLs styre.

Kapittel 7. Nedleggelse/oppløsing av laget

§ 21 Lokallaget kan nedlegge seg selv dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene på to påfølgende ordinære årsmøter stemmer for dette.

Kapittel 8. Lokale vedtekter

§ 22 1. NMWL Kristiansand har møtedato hver første onsdag i måneden            

2. Møtetid er kl.20.00

3. Juli og august avholdes det ikke møter.

4. Ordinær generalforsamling for NMWL Kristiansand avholdes fast første onsdag i februar måned.

5. I forbindelse med smaking av whisky vedtar styret referansewhisky.