Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Vedtekter for NMWL

Vedtatt på konstituerende møte 26.06.2006
Endret på generalforsamlingen 15.03.2007
Endret på generalforsamlingen 27.03.2008
Endret på generalforsamlingen 24.03.2015

Kapittel 1. Navn

§ 1 Lagets navn er Norsk MaltWhiskyLag, forkortelsen er NMWL. På engelsk benyttes Norwegian Malt Whisky Society.

§ 2 Navnet Norsk MaltWhiskyLag (NMWL) er registrert og kan kun benyttes av NMWL og dets lokallag. Personer i et lokallag som nedlegges kan ikke starte opp en ny forening og benytte NMWLs navn.

§ 3 Logo og generell layout for NMWLs publikasjoner etc. vedtas av NMWL. Samme logo og generell layout skal benyttes av alle lokallag.

Kapittel 2. Formål

§ 4 NMWL skal bidra til utbredelsen av skotsk single maltwhisky som en kulturtradisjon også i Norge, samt styrke medlemmenes forhold til denne edle drikk.

Kapittel 3. Medlemskap

§ 5 Medlemskap i NMWL er kun mulig for lokallag. Alle lokallagene er underlagt NMWL og må forholde seg til NMWLs lover. Informasjon om alle lokallag skal distribueres gjennom kanaler godkjent av NMWL.

§ 6 NMWL har ikke individuelle medlemmer. Individuelt medlemskap skal tegnes i det lokallag der det er naturlig å være medlem. NMWL skal i tvilstilfelle bestemme hvor en person skal være medlem. Dersom det er mange medlemmer i lokallagene som ikke bor i lokallagene umiddelbare nærhet, kan det opprettes et eget lokallag for såkalte ”fjernmedlemmer”.

§ 7 Et lokallag skal hete NMWL etterfulgt av stedsnavn. Stedsnavnet skal være i overensstemmelse med den geografiske plassering til lokallaget. NMWL skal godkjenne navnet. Det skal være mulig å ha flere lokallag i samme geografiske område.

§ 8 Eksisterende foreninger kan bli medlem av NMWL. Det vil bli laget en spesiell avtale med det nye lokallaget i et slikt tilfelle.

§ 9 Alle lokallag skal være åpne for alle som ønsker å bli medlem. Lokallag kan i sine lokale vedtekter ta inn krav om at nye medlemmer skal være anbefalt av eksisterende medlemmer, eller andre tilsvarende krav, jf. likevel neste avsnitt om godkjenning av lokale vedtekter.

§ 10 Alle medlemmer har møterett, men ikke stemmerett, på medlemsmøtene inkl. årsmøte, til andre lokallag enn det de selv er medlem av. Lokallag kan begrense antallet medlemmer som får komme på de enkelte møter på den måte lokallaget finner hensiktsmessig.

§ 11 Lokallagets vedtekter skal følge normvedtektene som er vedtatt av NMWL, men lokale tilpasninger kan gjøres, og fremlegges for godkjenning av NMWLs styre. Styret har fullmakt til å godkjenne og avvise vedtekter og vedtektsendringer for lokallag. Eventuelle avvik skal inkluderes i årsberetningen. Avvisning skal begrunnes, og om mulig, inneholde forslag til endring som kan godkjennes.

§ 12 Lokallaget skal betale en kontingent til NMWL pr betalende medlem lokallaget har pr. 31.12 året før generalforsamlingen. Styrets forslag til kontingent pr betalende medlem skal sendes ut før lokallagenes årsmøter. Et lokallag betaler kontingent tilsvarende ett medlem det første kalenderåret de er tilsluttet.

Kapittel 4. Generalforsamling

§ 13 NMWLs øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling avholdes ordinært etter lokallagenes årsmøter.

§ 14 Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes fra styret innen 20. januar og generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av mars.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller 1/4 av medlemmene krever det. Medlemstall for og fullmakter til lokallag telles i denne sammenheng på samme måte som på generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med minst 4 ukers varsel.

Innkalling til generalforsamling sendes til leder i lokallagene. Innkalling kunngjøres også på NMWLs hjemmesider.

§ 15 Alle lokallag velger en eller flere representanter for å representere lokallagene på generalforsamlingen. Lokallaget har så mange stemmer som det var betalende medlemmer pr. 31.12 året før generalforsamlingen. Et lokallag som er tilsluttet mellom 31.12 og generalforsamlingen har 1 stemme på generalforsamlingen. Et lokallag som ikke kan møte på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styret i NMWL eller et annet lokallag.

Alle medlemmer av lokallagene som har betalt forfalt kontingent, er berettiget til å delta på generalforsamlingen. Medlemmer som velger å delta har stemmerett. Stemmer for medlemmer som deltar selv, reduserer tilsvarende lokallagenes stemmer. Enkeltmedlemmer kan ikke gi fullmakt dersom de ikke møter selv.

§ 16 Ordinær generalforsamling skal ha følgende dagsorden:

1. Konstituering
Valg av møteleder og referent

2. Årsberetning, regnskap og budsjett, herunder vedtak om kontingent fra lokallagene

3. Valg av styre bestående av:
a President
b Visepresident
c 3 styremedlemmer
d 2-4 varamedlemmer

President, visepresident og styremedlemmer velges for to år av gangen, men kun halvparten av styret er på valg hvert år. President og visepresident skal ikke være på valg samtidig. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Det bør tilstrebes en rotasjon på styreplassene mellom lokallagene.

4. Valg av revisor gjøres for ett år av gangen.

5. Øvrige saker, inkl. vedtektsendinger, fremmet av lokallagene eller av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 2 uker før generalforsamlingen avholdes. Dersom foreslåtte vedtektsendringer vil ha vesentlige konsekvenser for budsjett og/eller valg, behandles slike forslag før henholdsvis budsjett og valg.

Alle saker, unntatt vedtektsendringer (jf. § 24) på generalforsamlingen avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 17 Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen. Denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmer av lokallagene.

§ 18 Lederne i alle lokallagene utgjør valgkomité. Denne velger selv sin leder.

Kapittel 5. Styret

§ 19 Styret skal lede det daglige arbeidet i laget, og sørge for et best mulig tilbud til lokallagene. Styret er også ansvarlig for å forvalte NMWLs midler.

§ 20 Styret skal i tillegg til president og visepresident dekke følgende funksjoner: sekretær, kasserer og materialforvalter. Styret konstituerer seg selv.

§ 21 Styremøter avholdes ved behov. Ved stemmelikhet har presidenten dobbelstemme.

§ 22 Styret kan knytte til seg andre medlemmer gjennom å oppnevne individer, komiteer eller utvalg for spesielle funksjoner. Disse kan også gis møterett på styremøtene.

§ 23 Det skal føres protokoll fra styrets møter. Denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Kapittel 6. Vedtektsendringer

§ 24 Endringer i disse vedtektene kan kun foretas med 2/3 flertall av en generalforsamling innkalt i henhold til disse vedtekter, der gjeldende vedtektsendring står oppført på dagsorden og forslaget er sendt til alle lokallagenes styrer på forhånd.

Kapittel 7. Nedlegging av lokallag

§ 25 Styret i NMWL skal kunne nedlegge lokallag dersom lokallaget opptrer i strid med NMWLs vedtekter eller av mangel på aktivitet. Et lokallag som blir vedtatt nedlagt har krav på skriftlig begrunnelse.

§ 26 Lokallaget kan nedlegge seg selv dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene på to påfølgende ordinære årsmøter stemmer for dette.

§ 27 Hvis et lokallag som nedlegges har mottatt støtte fra NMWL, skal denne støtten returneres til NMWL ved nedleggelsen. Lokallagets årsmøte bestemmer over lokallagets øvrige midler.

Kapittel 8. Lokale vedtekter

§ 28 Lokallaget kan ta med spesielle punkter så fremt de ikke strider med vedtektene for øvrig.