Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Normvedtekter for Norsk MaltWhiskyLag (Sted)

Vedtatt på konstituerende møte 26.06.2006
Endret på generalforsamlingen 15.03.2007

Kommentar: Kapitlene 1-7 skal følge NWMLs mal for lokallagsvedtekter, med evt. justeringer. Justeringene tas inn som egne underpunkter for lettere å kunne se hva som avviker fra normvedtektene. Fra kapittel 8 kan lokallaget ta med spesielle punkter. I de lokale vedtektene for hvert enkelt lag skal Sted erstattes med det enkelte lagets stedsnavn. I tilfeller der det er behov for tolkning av NMWL Steds vedtekter holdt opp mot NMWLs vedtekter, skal spørsmålet forelegges NMWL for tolkning.
NMWL Sted må selv bestemme om:

  • valgkomitéen skal utgjøres av de av styrets medlemmer som ikke er på valg eller om den skal velges. Enten fjernes § 11 eller så fjernes pkt 6 i § 10.
  • varamedlemmene skal velges for ett eller to år. Dette må oppdateres i pkt 3 i § 10.
  • representanter for å representere NMWL Sted på generalforsamlingen i NMWL skal velges av årsmøtet eller styret. Enten fjernes § 14 eller så fjernes pkt 5 i § 10.

Kapittel 1. Navn og tilhørighet

§ 1 Lagets navn er Norsk MaltWhiskyLag Sted, forkortelsen er NMWL Sted. På engelsk benyttes Norwegian Malt Whisky Society of Sted.

§ 2 NMWL Sted skal være lokalavdeling av NMWL.

Kapittel 2. Formål

§ 3 NMWL Sted skal bidra til utbredelsen av skotsk single maltwhisky som en kulturtradisjon også i Norge, samt styrke medlemmenes forhold til denne edle drikk.

Kapittel 3. Medlemskap

§ 4  NMWL Sted er åpent for medlemskap fra alle personer som har fylt 20 år som ønsker å være medlemmer, og fullt ut vil etterleve NMWLs og NMWL Steds vedtekter og vedtak.

Hvilket lokallag ett medlem skal tilhøre avgjøres i tvilstilfeller av NMWL.

Kan vedtas av NMWL Sted: NMWL Sted setter som krav for å bli medlem at det nye medlemmet er anbefalt av ett eksisterende medlem i ett av NMWLs lokallag. Andre krav tas inn i denne paragraf.

§ 5 NMWL Sted krever inn kontingent fra medlemmer, og betaler videre den andel til NMWL som er vedtatt i NMWLs organer.

Kontingentsats i NMWL Sted besluttes på NMWL Steds årsmøte eller i de organer i NMWL Sted som er gitt fullmakt av årsmøtet.

Medlemskapet er løpende så lenge kontingent betales. Medlemskontingent skal senest betales på det første møte i nytt kontingentår. Medlemskap strykes 6 mnd etter at nytt kontingentår er påbegynt. Medlemskap kan ikke overdras, og innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

§ 6 Ett medlem kan når som helst melde seg ut av NMWL Sted. Evt. kontingent som er betalt for inneværende periode tilbakebetales ikke.

§ 7 Ett medlem kan ekskluderes fra NMWL Sted etter vedtak i NMWL Steds styre. Medlemmet kan ekskluderes/bortvises på bakgrunn av upassende opptreden i tilknytning til lagets aktiviteter, eller om NMWL Steds styre av annen årsak mener medlemmet ikke bør kunne opprettholde sitt medlemskap. Dette gjelder for eksempel:

  • Ankomme synlig beruset på et NMWL Sted møte
  • Promillekjøring i forbindelse med NMWL Sted aktiviteter

Hvis medlemmet leverer skriftlig protest på eksklusjonen, skal styret omgjøre den til suspensjon, og medlemmet har krav på å få fremmet saken for medlemsmøte i NMWL Sted og/eller for NMWLs styre. NMWLs styre vedtak i saken er endelig.

Kapittel 4. Årsmøte

§ 8 Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller ¼ av NMWL Steds medlemmer krever det. Som medlem regnes alle som har betalt kontingent for inneværende kontingentperiode. Styret skal innkalle til årsmøte med minst 2 ukers varsel. Innkalling kunngjøres på NMWLs hjemmesider.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, og denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget og for NMWL.

§ 9 Alle medlemmer i NMWL har møterett på NMWL Steds årsmøte. Kun medlemmer i NMWL Sted som har betalt kontingent for inneværende kontingentperiode har stemmerett. Ved plassproblemer når det skal foretas avstemninger, skal medlemmer med stemmerett ha fortrinnsrett til å være tilstede.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemning skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ/tema som er tatt opp til avstemming forkastes.

§ 10 Ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:

1. Konstituering
     Valg av møteleder og referent

2. Årsberetning, regnskap og budsjett, herunder vedtak om kontingent

3. Valg av styre bestående av:
     a. Leder
     b. Nestleder
     c. 2-5 styremedlemmer
     d. 1-3 varamedlemmer

Alle medlemmer av styret velges for 2 år med alternerende valgperioder. Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.

På første årsmøte i NMWL Sted velges enten leder eller nestleder for 1 år, og tilnærmet halvparten av de øvrige for 1 år, resten velges for 2 år.

4. Valg av revisor gjøres for ett år av gangen.

5. Valg av en eller flere representanter for å representere NMWL Sted på generalforsamlingen i NMWL. Representantene velges for ett år av gangen. Dersom det velges mer enn en representant må styret bestemme hvor mange stemmer hver representant skal kunne stemme for.

6. Valg av valgkomité.
Valgkomité skal bestå av leder og 2 medlemmer. Leder velges hvert år, de 2 medlemmene alternerer med 2 års valgperiode.

7. Øvrige saker, inkl. vedtektsendinger, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Dersom foreslåtte vedtektsendringer vil ha vesentlige konsekvenser for budsjett og/eller valg, behandles slike forslag før henholdsvis budsjett og valg.

Alle saker på årsmøtet (unntatt vedtektsendringer, jf. § 19) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 11 Kan vedtas av NMWL Sted: Valgkomité for NMWL Sted utgjøres av de av styrets medlemmer som ikke er på valg.
Dersom denne paragrafen vedtas, strykes pkt. 6 i § 10.

Kapittel 5. Lagets ledelse

§ 12 Laget ledes av et styre bestående av:
– Leder
– Nestleder
– 1 – 5 styremedlemmer
– 1 – 3 varamedlemmer

§ 13 Styrets oppgaver er å:
– lede lagets daglige virksomhet i samsvar med lover og retningslinjer gitt av årsmøtet
– være saksforbereder for årsmøtet
– ha ansvar for lagets aktiviteter og koordinering av disse
– utarbeide retningslinjer for og opprette komitéer, utvalg og råd
– utnevne kontaktpersoner og medlemmer til råd og komitéer
Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til foreningens formål. Alle utbetalinger skal være anvist av lagets leder og kasserer i fellesskap.

§ 14 Kan vedtas av NMWL Sted: Styret velger en eller flere representanter til å representere NMWL Sted på generalforsamlingen i NMWL. Representantene velges for ett år av gangen. Dersom det velges mer enn en representant må styret bestemme hvor mange stemmer hver representant skal kunne stemme for.
Dersom denne paragrafen vedtas, strykes pkt. 5 i § 10.

§ 15 Valgbar til styret og som varamedlemmer er alle betalende medlemmer i NMWL Sted.

§ 16 Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av styret er tilstede, forutsatt at innkallelsen er sendt alle styremedlemmene med rimelig frist. Hvis leder og nestleder ikke er tilstede skal det velges en annen møteleder. Ved stemmelikhet er møtelederens dobbeltstemme avgjørende. Varamedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett dersom styret ellers er fulltallig.

§ 17 Det skal føres protokoll fra styrets møter, denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget og for styret i NMWL.

§ 18 Det skal føres protokoll fra lagets medlemsmøter, denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget. Protokollen skal minimum inneholde informasjon om tid og sted for møtet, antall fremmøtte, tema for møtet, og navn på møteansvarlig.

Kapittel 6. Vedtektsendringer

§ 19 Endringer i disse vedtekter kan kun foretas med 2/3 flertall av de avgitte godkjente stemmer på årsmøte innkalt i henhold til disse vedtekter, der gjeldende vedtektsendring står oppført på dagsorden og forslaget kunngjort på samme måte som årsmøteinnkalling, minst 2 uker før møtet.

§ 20 Vedtektene med tilhørende vedtektsendringer er ikke gjeldende før de er godkjent av NMWLs styre.

Kapittel 7. Nedleggelse/oppløsing av laget

§ 21 Lokallaget kan nedlegge seg selv dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmene på to påfølgende ordinære årsmøter stemmer for dette.

Kapittel 8. Lokale vedtekter

Her kan lokallaget ta med spesielle punkter så fremt de ikke strider med vedtektene for øvrig.