Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Vedtekter for NMWL Trondheim

Kapittel 1. Navn og tilhørighet

§ 1 Lagets navn er Norsk MaltWhiskyLag Trondheim, forkortelsen er NMWL Trondheim.  På engelsk benyttes Norwegian Malt Whisky Society of Trondheim.

§ 2 NMWL Trondheim skal være lokalavdeling av NMWL.

Kapittel 2. Formål

§ 3 NMWL Trondheim skal bidra til utbredelsen av skotsk single maltwhisky som en kulturtradisjon også i Norge, samt styrke medlemmenes forhold til denne edle drikk.

Kapittel 3. Medlemskap

§ 4.1 NMWL Trondheim er åpent for medlemskap fra alle respektable personer som har fylt 20 år som ønsker å være medlemmer, og fullt ut vil etterleve NMWLs og NMWL Trondheims vedtekter og vedtak.

Hvilket lokallag et medlem skal tilhøre avgjøres i tvilstilfeller av NMWL

§ 5 NMWL Trondheim krever inn kontingent fra medlemmer, og betaler videre den andel til NMWL som er vedtatt i NMWLs organer.

Kontingentsats i NMWL Trondheim besluttes på NMWL Trondheims årsmøte eller i de organer i NMWL Trondheim som er gitt fullmakt av årsmøtet.

Medlemskapet er løpende så lenge kontingent betales. Medlemskontingent skal senest betales på det første møte i nytt kontingentår. Medlemskap strykes 6 mnd etter at nytt kontingentår er påbegynt. Medlemskap kan ikke overdras, og innbetalt kontingent blir ikke tilbakebetalt ved utmelding.

§ 6 Et medlem kan når som helst melde seg ut av NMWL Trondheim. Evt. kontingent som er betalt for inneværende periode tilbakebetales ikke.

§ 7 Et medlem kan ekskluderes fra NMWL Trondheim etter vedtak i NMWL Trondheims styre. Medlemmet kan ekskluderes/bortvises på bakgrunn av upassende opptreden i tilknytning til lagets aktiviteter, eller om NMWL Trondheims styre av annen årsak mener medlemmet ikke bør kunne opprettholde sitt medlemskap. Dette gjelder for eksempel:

  • Ankomme synlig beruset på et NMWL Trondheim møte
  • Promillekjøring i forbindelse med NMWL Trondheim aktiviteter

Hvis medlemmet leverer skriftlig protest på eksklusjonen, skal styret omgjøre den til suspensjon, og medlemmet har krav på å få fremmet saken for medlemsmøte i NMWL Trondheim og/eller for NMWLs styre. NMWLs styre vedtak i saken er endelig.

§ 7.1 Styret har anledning til å ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens

ånd, herunder for eksempel men ikke begrenset til:

– Overdra/spre medlemsprivilegier til ikke-medlemmer

Eksklusjonsvedtak krever 2/3 flertall i styret.

Kapittel 4. Årsmøte

§ 8 Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller ¼ av NMWL Trondheims medlemmer krever det. Som medlem regnes alle som har betalt kontingent for inneværende kontingentperiode. Styret skal innkalle til årsmøte med minst 2 ukers varsel. Innkalling kunngjøres på NMWLs hjemmesider.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet, og denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget og for NMWL.

§ 9 Alle medlemmer i NMWL har møterett på NMWL Trondheims årsmøte. Kun medlemmer i NMWL Trondheim som har betalt kontingent for inneværende kontingentperiode har stemmerett. Ved plassproblemer når det skal foretas avstemninger, skal medlemmer med stemmerett ha fortrinnsrett til å være tilstede.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, kun ved personlig stemmegivning.

Hvis møteleder eller minst ¼ av de fremmøtte krever det, skal avstemning skje skriftlig. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte gyldige stemmer, om ikke vedtekter for den enkelte sak har andre bestemmelser. Blanke stemmer og stemmer som ikke er avgitt for de svaralternativ/tema som er tatt opp til avstemming forkastes

§ 10 Ordinært årsmøte skal ha følgende dagsorden:

1.   Konstituering

Valg av møteleder og referent

2.   Årsberetning, regnskap og budsjett, herunder vedtak om kontingent

3.   Valg av styre bestående av:

a. Leder

c. 2-6 styremedlemmer

d. 1-3 varamedlemmer

Alle medlemmer av styret velges for 2 år med alternerende valgperioder. Styret konstituerer selv nestleder. Varamedlemmene velges for 2 år av gangen.

Ved fratredelse av verv midt i en valgperiode fullfører en innvalgt erstatter den opprinnelige valgperioden.

4.   Valg av revisor gjøres for ett år av gangen.

5.  Valg av en eller flere representanter for å representere NMWL Trondheim på generalforsamlingen i NMWL. Representantene velges for ett år av gangen. Dersom det velges mer enn en representant må styret bestemme hvor mange stemmer hver representant skal kunne stemme for.

6.   Valg av valgkomité.

Valgkomité skal bestå av leder og 2 medlemmer. Leder velges hvert år, de 2 medlemmene alternerer med 2 års valgperiode.

7.  Øvrige saker, inkl. vedtektsendinger, fremmet av medlemmer individuelt skal være mottatt av styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Dersom foreslåtte vedtektsendringer vil ha vesentlige konsekvenser for budsjett og/eller valg, behandles slike forslag før henholdsvis budsjett og valg.

Alle saker på årsmøtet (unntatt vedtektsendringer, jf. § 19) avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Kapittel 5. Lagets ledelse

§ 12 Laget ledes av et styre bestående av:
– Leder
– Nestleder
– 1 – 5 styremedlemmer
– 1 – 3 varamedlemmer

§ 13 Styrets oppgaver er å:
– lede lagets daglige virksomhet i samsvar med lover og retningslinjer gitt av årsmøtet
– være saksforbereder for årsmøtet
– ha ansvar for lagets aktiviteter og koordinering av disse
– utarbeide retningslinjer for og opprette komitéer, utvalg og råd
– utnevne kontaktpersoner og medlemmer til råd og komitéer

Styret har disposisjonsrett over lagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til foreningens formål. Alle utbetalinger skal være anvist av lagets leder og kasserer i fellesskap.

§ 15 Valgbar til styret og som varamedlemmer er alle betalende medlemmer i NMWL Trondheim

§ 16 Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av styret er tilstede, forutsatt at innkallelsen er sendt alle styremedlemmene med rimelig frist.

Hvis leder og nestleder ikke er tilstedet skal det velges en annen møteleder. Ved stemmelikhet er møtelederens dobbeltstemme avgjørende. Vararepresentantene har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett dersom styret ellers er fulltallig.

§ 17 Det skal føres protokoll fra styrets møter, denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget og for styret i NMWL.

§ 18 Det skal føres protokoll fra lagets medlemsmøter, denne skal gjøres tilgjengelig for medlemmene i lokallaget. Protokollen skal minimum inneholde informasjon om tid og sted for møtet, antall fremmøtte, tema for møtet, og navn på møteansvarlig.

Kapittel 6. Vedtektsendringer

§ 19 Endringer i disse vedtekter kan kun foretas med 2/3 flertall av de avgitte godkjente stemmer på årsmøte innkalt i henhold til disse vedtekter, der gjeldende vedtektsendring står oppført på dagsorden og forslaget kunngjort på samme måte som årsmøteinnkalling, minst 2 uker før møtet.

§ 20 Vedtektene med tilhørende vedtektsendringer er ikke gjeldende før de er godkjent av NMWLs styre.

Kapittel 7. Nedleggelse/oppløsing av laget

§ 21.1 Laget kun kan nedlegges hvis det har vært vedtatt av minst 90% av de fremmøtte

medlemmene på tre påfølgende ordinære årsmøter.

Kapittel 8. Lokale vedtekter

§ 22.1 Inntaksstopp

Styret gis anledning til, etter at andre tiltak er prøvd, å innføre stopp i inntak av nye medlemmer, hvis f.eks., men ikke begrenset til, at plassbegrensninger i lokalet skulle tilsi et slikt vedtak.

§ 23.1 Ikke-medlemmer

Ikke-medlemmer har mulighet til å delta på kun 1 (ett) møte, før de må ta stilling til om de vil melde seg inn eller ikke. Vil man delta på flere møter må man melde seg inn.

§ 24.1 Lukkede møter

Styret kan bestemme at visse møter (herunder spesielt importør-møter) kun skal være åpne for medlemmer.